Regulamin

Regulamin Użytkownika serwisu internetowego w domenie www.midlands.pl

Serwis internetowy www.midlands.eu jest prowadzony przez firme Hintax Media and Events Ltd. z siedzibą przy 5 St Francis Close, Hinckley, LE10 0PU, Tel: 01455 332002, VAT: 251 2393 27 (dalej: Właściciel Serwisu)

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący opis praw i obowiązków Użytkowników serwisu www.midlands.pl oraz Administratora. Regulamin stanowi podstawową regulację prawną korzystania z Serwisu.
Serwis/ www.midlands.pl -zorganizowana platforma informacyjna kontaktująca Użytkowników z Przedsiębiorcami, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Właściciela Serwisu i/lub jego kontrahentów, umożliwiająca korzystanie z mechanizmów wyszukiwania Przedsiębiorców oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.midlands.pl.
Administrator – Właściciel Serwisu lub osoba/ podmiot przez niego upoważniony, posiadający uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z prawem i Regulaminem.
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rejestracji w serwisie, ochrony danych osobowych, procedurę składania reklamacji.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i bezwzględnie go przestrzegać. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza akceptację dla wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Właściciela Serwisu i/lub Przedsiębiorców, bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

III. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis midlands.pl jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie Przedsiębiorców.
 2. W Serwisie udostępniane są informacje dotyczące rodzaju produktów i/lub usług świadczonych przez poszczególnych Przedsiębiorców. Zasady umieszczania informacji o produktach i/lub usługach oferowanych przez Przedsiębiorców określone są w odrębnym regulaminie. Zawieranie umów, korzystanie z produktów lub usług świadczonych przez Przedsiębiorców oraz ceny tych produktów lub usług odbywają się na warunkach oferowanych przez Przedsiębiorców, za których treść Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji. Z zastrzeżeniem pkt. IV poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w loginach systemowych, wykorzystywane są przez Właściciela Serwisu lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 4. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie, tworząc Profil, na zasadach i w sposób określony w pkt. IV poniżej.
 5. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:
  • Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 9.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)
  • Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Tunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)
   • włączenie obsługi JavaScript

6. Ogłoszenia na portalu MIDLANDS.PL

 

 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych ogłoszeń.
 • Portal zastrzega sobie prawo do odrzucenia ogłoszenia, jeżeli będzie zawierało ono obraźliwe treści, ogłaszało sprzedaż nielegalnych produktów lub zostanie wystawione ono w nieodpowiedniej kategorii. W przypadku ogłoszeń płatnych oplata nie jest zwracana.
 • Przy wstawianiu ogłoszenia użytkownik ma możliwość wstawienia jednego zdjęcia o minimalnym rozmiarze 1200 x 700px. Przy braku zdjęcia w ogłoszeniu wyświetli się automatyczna ikonka MIDLANDS.PL ogłoszenie
 • Użytkownik wstawiający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za prawa autorskie do zdjęcia
 • Cena ogłoszeń w gazecie, dziale usługi, na stronie głównej oraz wyróżnionych podana jest w momencie wyboru interesującej nas opcji w momencie dodawania ogłoszenia
 • Wszystkie ogłoszenia poza ogłoszeniami w gazecie, dziale usługi, na stronie głównej oraz wyróżnionymi są bezpłatne.
 • Wszystkie ogłoszenia bezpłatne wyświetlane będą przez okres 30 dni.
 • Długość wyświetlania ogłoszeń płatnych podany jest w momencie wyboru interesującej nas opcji w momencie dodawania ogłoszenia
 • Wysyłając ogłoszenie automatycznie zakładasz konto na portalu.
 • W celu usunięcia ogłoszenia przed upłynięciem terminu wyświetlania należy skontaktować się z redakcja poprzez formularz kontaktowy. W przypadku ogłoszeń płatnych oplata nie jest refundowana.
 • Ogłoszenia wyróżnione oznacza ze ogłoszenia takie będą ukazywały się na początku listy ogłoszeń w swojej kategorii, na stronie głównej ogłoszeń lub na stronie głównej portalu według kolejności dodania ogłoszenia. Graficzne wyróżnienia nie są dostępne.
 • Opłaty za ogłoszenia płatne są nierefundowane.

7. Ogłoszenia drobne w dwutygodniku MIDLANDS.PL

 

 • Ogłoszenia drobne w dwutygodniku MIDLANDS.PL są ogłoszeniami płatnymi. Cena ogłoszeń podana jest w momencie wyboru interesującej nas opcji w momencie dodawania ogłoszenia.
 • Redakcja dwutygodniku MIDLANDS.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowanych ogłoszeń.
 • Redakcja dwutygodniku MIDLANDS.PL zastrzega sobie prawo do odrzucenia ogłoszenia, jeżeli będzie zawierało ono obraźliwe treści, ogłaszało sprzedaż nielegalnych produktów lub zostanie wystawione ono w nieodpowiedniej kategorii. W takim przypadku oplata nie jest zwracana.
 • Ogłoszenia wyróżnione w gazecie polega na graficznym wyróżnieniu ogłoszenia w stosunku do pozostałych ogłoszeń.
 • Ogłoszenia do gazety przyjmowane są do dziesięciu dni przed ukazaniem się kolejnego dwutygodnika. Ogłoszenia wysłane po tym terminie ukażą się w kolejnym wydaniu.
 • W celu zatrzymania publikacji ogłoszenia należy skontaktować się z redakcja poprzez formularz kontaktowy nie później niż 10 dni przed terminem opublikowania. W takim przypadku oplata jest nierefundowana.

 

IV. Rejestracja Użytkownika w Serwisie/Przypadki usunięcia konta Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie, jak również korzystanie z wszelkich dostępnych w jego ramach funkcjonalności, są nieodpłatne.
 2. W celu rejestracji w Serwisie (założenia Profilu) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres mailowy, imię, nazwisko oraz hasło, zaakceptować Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Użytkownik może podać dodatkowe dane w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 3. Po zakończeniu procedury opisanej w ust.2, Użytkownik otrzyma wiadomość mailową na adres mailowy wskazany w formularzu z linkiem aktywującym jego profil. Zakończenie rejestracji następuje po kliknięciu przez Użytkownika w otrzymany link.
 4. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje dostęp do innych serwisów internetowych aktualnie prowadzonych przez Właściciela Serwisu oraz usług w ramach nich dostępnych. Logowanie ze stron innych serwisów odbywa się także za pomocą loginu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie.
 5. Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z dodatkowych, poza wyszukiwarką, funkcjonalności Serwisu. Dodatkowe funkcjonalności Serwisu będą przez Właściciela Serwisu na bieżąco rozszerzane. Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z każdej z dodatkowych funkcjonalności po podaniu danych przewidzianych dla każdej z dodatkowych funkcjonalności, jak również zaprzestać korzystania z nich w każdym czasie.
 6. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (login Użytkownika i hasło).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.
 8. W celu usunięcia konta Użytkownika należy wysłać wiadomość mailową z prośbą o usunięcie konta na adres redakcja@midlands.pl wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.
 9. Administrator może zawiesić korzystanie z Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z niego lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, Właściciel Serwisu przywraca działalność Użytkownika.
 10. Administrator ma prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Profilu Użytkownika, z zastrzeżeniem, iż nie będzie bez zgody Użytkownika ingerował w jakiekolwiek dane udostępnione przez Użytkownika, ani ich zmieniał.

V. Promocje i konkursy

 1. Regulamin konkursów SMS:
 • Konkursy SMS organizowane są przez firmę Hintax Media and Events Ltd
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 lat oraz zgoda od osoby płacącej rachunek telefoniczny.
 • Szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania konkursu umieszczone są na plakatach konkursowych
 • Szczegółowe informacje odnośnie daty ogłoszenia zwycięzcy umieszczone są na plakatach konkursowych
 • Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na telefoniczny kontakt ze strony redakcji w celu potwierdzenia wygrania nagrody
 • Zwycięzca w konkursie wyraża zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska oraz fotografii z wręczania nagrody na lamach portalu i dwutygodnika MIDLANDS.PL
 • Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie nagrody rzeczowej lub odwołanie nagrody poprzez jej organizatora
 • Nagrody w konkursie nie mogą być zamienione na gotówkę
 • Dokładne informacje odnośnie opłaty za wysłanego SMS-a podane są na plakatach konkursowych
 • Opłaty za SMS-a nie podlegają zwrotowi
 • Infolinia dostępna w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 01455 332 002

      2. Regulamin konkursu dla stałego czytelnika:

 • Konkurs dla stałego czytelnika organizowany jest przez firmę Hintax Media and Events Ltd
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie na adres redakcji 20-stu różnych kuponów drukowanych w 26 kolejnych wydaniach gazety wraz z danymi kontaktowymi
 • Szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania konkursu umieszczone są na plakatach konkursowych
 • Szczegółowe informacje odnośnie daty ogłoszenia zwycięzcy umieszczone są na plakatach konkursowych
 • Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na telefoniczny kontakt ze strony redakcji w celu potwierdzenia wygrania nagrody
 • Zwycięzca w konkursie wyraża zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska oraz fotografii z wręczania nagrody na lamach portalu i dwutygodnika MIDLANDS.PL
 • Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody

     3. Regulamin konkursu w postaci krzyżówki

 • Konkurs w postaci krzyżówki organizowany jest przez firmę Hintax Media and Events Ltd
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie rozwiązania krzyżówki panoramicznej poprzez formularz ‘wyślij rozwiązanie krzyżówki’ w zakładce Dwutygodnik MIDLANDS.PL na stronie midlands.pl
 • Organizator wylosuje zwycięzcę z pośród wszystkich poprawnie wysłanych rozwiązań
 • Szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania konkursu umieszczone są na stronie z krzyżówkami w każdym numerze dwutygodnika
 • Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na telefoniczny kontakt ze strony redakcji w celu potwierdzenia wygrania nagrody
 • Zwycięzca w konkursie wyraża zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska oraz fotografii z wręczania nagrody na lamach portalu i dwutygodnika MIDLANDS.PL
 • Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany nagrody
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie nagrody rzeczowej lub odwołanie nagrody poprzez jej organizatora
 • Nagrody w konkursie nie mogą być zamienione na gotówkę

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu danych osobowych, podanych przez niego w procesie rejestracji Profilu w celu świadczenia usług drogą internetową. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia profilu.
 2. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Serwisu w celach marketingowych lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, odbywa się w momencie rejestracji konta w sposób wskazany w pkt. IV poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony.
 4. Wszelkie podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach świadczenie usług przez Właściciela Serwisu.
 5. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Profilu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgody, o których mowa w pkt. 1 i 2 wysyłając wiadomość mailową na adres: redakcja@midlands.pl
 8. Administratorem danych osobowych– w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Hintax Media and Events Ltd. z siedzibą przy 5 St Francis Close, Hinckley, LE10 0PU, Tel: 01455 332002, VAT: 251 2393 27.
 9. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, Właściciel Serwisu dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownik ma prawo składać  reklamacje na wszelkie zakłócenia, błędy, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego, na adres: Hintax Media and Events Ltd. z siedzibą przy 5 St Francis Close, Hinckley, LE10 0PU, bądź w formie elektronicznej na adres: redakcja@midlands.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres i/lub adres mailowy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
 3. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Właściciela Serwisu z zachowaniem formy, w której reklamacja została zgłoszona.
 5. Administrator pozostawi bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Przedsiębiorców lub osoby trzecie przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora.
 7. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

VIII. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i niniejszym Regulaminem.
 2. Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. Właściciel Serwisu ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji ani za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 4. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Przedsiębiorców, w szczególności za ich zgodność z prawdą i rzetelność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działanie produktów lub usług dostarczanych przez Przedsiębiorców, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach świadczonych przez Przedsiębiorców usług ani za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez Przedsiębiorców. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Przedsiębiorców dostarczających daną usługę, produkt lub udostępniających dany serwis.
 5. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści  o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. Właściciel Serwisu będzie dokładał wszelkich starań, aby treści takie nie były udostępniane na stronach Serwisu. Powziąwszy informację o publikacji w/w treści, Właściciel Serwisu będzie dbał o ich usunięcie.
 6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Właściciel Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi się posługuje przy tworzeniu  Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
 7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Właściciel Serwisu wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi się posługuje przy tworzeniu Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Prawa własności intelektualnej

 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, w tym firmowe znaki graficzne, logo, szablony, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług, oprogramowanie, sposób prezentacji danych stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach.
 2. Wszelkie prawa do bazy danych przysługują Właścicielowi Serwisu. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w bazie poprzez wyszukiwarkę. Dane uzyskane w ten sposób nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania bazy danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia usług w ramach serwisu mogą być dokonywane wyłącznie przez Administratora.
 3. Właściciel Serwisu informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 4. Właściciel Serwisu informuje, że w informacjach umieszczanych w Serwisie, a dostarczanych przez Przedsiębiorców, zawarte są marki, logo i znaki towarowe. Ich publikacja odbywa się na podstawie oświadczenia Przedsiębiorców o posiadaniu wszelkich prawa autorskich do zamieszczanych elementów oraz że ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.
 5. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
  zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
  ii. wyświetlenie treści na ekranie monitora.
  Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, w szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz jakiekolwiek wykorzystywanie do celów komercyjnych, są zabronione i wymagają uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, tj. Przedsiębiorcy lub Właściciela Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

Postanowienia końcowe.

 1. X. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych oraz w celu ulepszenia usług oferowanych w ramach Serwisu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie. Czynności podjęte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu po zmianach Regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na nowe warunki. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć Profil w sposób wskazany w pkt. IV ust.6..
 3. W razie utraty mocy poszczególnych postanowień Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia, jeżeli jest to możliwe, pozostają w mocy i wiążą Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.
 4. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.midlands.pl.
 5. Regulamin, działalność Serwisu oraz działania Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikające z korzystania przez Użytkownika z usług Właściciela Serwisu, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, strony będą się starały załatwić polubownie.
 7. Sądem właściwym w przypadku sporów sądowych powstałych między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu będzie sąd właściwy dla pozwanego.
 8. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres mailowy  redakcja@midlands.pl  lub poczta na adres: Hintax Media and Events Ltd. z siedzibą przy 5 St Francis Close,

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2016r..