Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Warunki korzystania z serwisu internetowego www.midlands.pl

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.midlands.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.midlands.pl
Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez administratora na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

2. Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Midlands.pl oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są znakami towarowymi administratora. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody administratora i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Administrator odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych są umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Administrator nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność administratora z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego. Zawartość witryn internetowych ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego.

5. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne
Administrator, stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.midlands.pl.

2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących zakresu działania portalu. Portal służy również do kontaktu Użytkownika z Redakcją Midlands.pl

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1 Wymagania techniczne
Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:
3.1.1. połączenie z siecią Internet
3.1.2. przeglądarka internetowa z zapisywaniem plików Cookies
3.2 Pozostałe warunki
Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

– akceptacją niniejszego regulaminu
– zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych
– podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.
4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.
4.3. W każdej chwili można zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej.

6. Dane osobowe

Ujawnione w formularzach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie stosownie do udzielonej zgody, w wyraźnie wskazanym w niej celu – m.in.: wysyłania informacji handlowych oraz otrzymywania informacji marketingowych, a także na podstawie ar 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej UODO) w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych. Bez Pani/Pana zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie.
Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail: redakcja@midlands.pl

7. Procedura reklamacyjna

7.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości można w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@midlands.pl
7.2. W reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.
7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
7.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
8.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.